Pravilnik regionalnega delovanja Sindikata prekarcev

Pravilnik regionalnega delovanja

1. člen

Sindikat prekarcev sestavljajo njegovi aktivni člani, ki se organizirajo v regije. Regionalno delovanje članom omogoča, da se vključujejo v delovanje sindikata tudi v svojem lokalnem okolju.

2. člen

Sindikat prekarcev se zavezuje, da bo po svojih najboljših zmožnostih ustvarjal moralno, finančno, idejno, materialno, strokovno in ostalo spodbudo za ustanovitev in delovanje regij. Skrbel bo za reden stik z regijami. Regijski koordinator in vsaj eden od članov Izvršnega odbora Sindikata prekarcev morata biti najmanj enkrat na mesec v stiku, da se omogoči reden pretok informacij in se ustvarja družbena vez med organi sindikata.

Člani Sindikata prekarcev v regijah se zavezujejo, da bodo aktivno delovali v sindikalnem življenju in se borili proti izkoriščanju prekarnih delavcev.

3. člen

 Cilj in namen delovanja v regiji je uresničevanje 5. člena Pravil delovanja Sindikata prekarcev in 9. člena Načrta za vključevanje članov v delovanje sindikata. Bistveni lastnosti delovanja regije sta delo na terenu in razširjanje vrednot boja proti prekarnemu delu.

4. člen

 Regije delovanja Sindikata prekarcev so:

 • Pomurska regija
 • Podravska regija
 • Koroška regija
 • Savinjska regija
 • Zasavska regija
 • Posavska regija
 • Jugovzhodna Slovenija
 • Osrednjeslovenska regija
 • Gorenjska regija
 • Primorsko-notranjska regija
 • Goriška regija
 • Obalno-kraška regija

Regije delovanja Sindikata prekarcev se lahko po potrebi spreminjajo, če se s tem strinja Izvršni odbor Sindikata prekarcev.

5. člen

Regijo lahko ustanovijo najmanj trije člani Sindikata prekarcev, ki svojo dejavnost opravljajo v tej regiji in plačujejo članarino, prav tako morajo biti en teden pred ustanovno sejo nanjo vabljeni tudi vsi člani Sindikata prekarcev iz regije. Pri ustanovitvi in vabljenju članov sodeluje sekretar Sindikata prekarcev. Na ustanovni seji člani regije izvolijo regijskega koordinatorja in sprejmejo letni Regijski načrt, ki je namenjen izvrševanju 3. člena teh Pravil. Na ustanovno sejo sta najmanj en teden prej vabljena tudi predsednik in sekretar Sindikata prekarcev. Ustanovitev regije potrdi Izvršni odbor Sindikata prekarcev na naslednji seji.

6. člen

V Regijskem načrtu je opredeljen program dela v regiji za naslednje leto:

– opredeljuje način vključevanja članov v delovanje sindikata v regiji,

– vključuje predvidene terenske akcije in prepoznava področja v regiji, na katerih so potrebne intervencije,

– predvidi metode, kako sindikatu v isti regiji priključiti več članov,

– postavi si letni cilj, koliko novih članov se bo v regiji priključilo sindikatu.

Regijski načrt pripravi regijski koordinator v sodelovanju s sekretarjem Sindikata prekarcev, potrjuje in dopolnjuje pa ga regijska konferenca.

7. člen

Organa Sindikata prekarcev v regiji sta:

– regijska konferenca in

– regijski koordinator.

8. člen

 Regijska konferenca je najvišji organ Sindikata prekarcev v regiji in se redno sestaja najmanj enkrat letno, praviloma v januarju. Če je to potrebno, se lahko izven redne seje sestane tudi na izrednih sejah. Regijsko konferenco skliče regijski koordinator, prav tako lahko člani regije od sekretarja Sindikata prekarcev zahtevajo sklic seje s pisnim soglasjem vsaj 30 % članov. Člani regijske konference so vsi člani Sindikata prekarcev v regiji, ki plačujejo članarino, in so na seje konference vabljeni najmanj en teden prej.

9. člen

 Regijska konferenca na letnih sejah:

– sprejema in dopolnjuje Regijski načrt,

– obravnava in oceni poročilo o delu regijskega koordinatorja,

– voli regijskega koordinatorja za mandatno obdobje dveh let,

– z večinsko odločitvijo prisotnih članov lahko vzame mandat regijskemu koordinatorju,

– predlaga sklepe konferenci in Izvršnemu odboru na ravni Sindikata prekarcev,

– konferenci predlaga programske usmeritve sindikata,

– obravnava in sprejema druge pomembne dokumente, ki mu ji predložijo organi Sindikata prekarcev.

Odločitev iz četrte alineje prejšnjega odstavka lahko regijska konferenca sprejme le, če je na seji prisotna več kot tretjina vseh članov Sindikata prekarcev v regiji.

Na seje regijske konference sta vedno vabljena tudi predsednik in sekretar Sindikata prekarcev. Zapisnik seje regijske konference, sprejete dokumente, sklepe in Regijski načrt regijski koordinator najkasneje v enem tednu po konferenci pošlje članom Izvršnega odbora Sindikata prekarcev, če pa gre za pomembnejše spremembe, pa se predsednika in sekretarja obvesti takoj.

10. člen

Regijski koordinator predstavlja in zastopa regijo v skladu z Regijskim načrtom in je odgovoren za izvajanje sprejetih odločitev njegovih organov. Večji del svoje dejavnosti opravlja v regiji, v kateri je bil izvoljen. Odgovoren je za finančno poslovanje regije. Regijski koordinator je predsednik regijske konference in ga v času njegove odsotnosti nadomešča član regije, ki ga je regijski koordinator za nadomeščanje pooblastil. Mandat regijskega koordinatorja je omejen na dve leti, je pa lahko izvoljen večkrat zapored.

Regijski koordinator je zadolžen za vodenje evidence aktivnega članstva, kakor določa Načrt za vključevanje članov v delovanje sindikata. Evidenca aktivnega članstva je dostopna predsedniku in sekretarju Sindikata prekarcev preko spleta.

11. člen

Regijski koordinator:

– izvaja Regijski načrt in sklepe regijske konference,

– sklicuje in vodi redne in izredne seje regijske konference,

– prepoznava aktivne člani in jih vključuje v dejavnosti sindikata,

– skrbi za obveščanje in izobraževanje članov ter pridobiva nove člane,

– uveljavlja interese in zahteve članov,

– pomaga pri ustanavljanju in širjenju sekcij,

– odloča o izvajanju oblik sindikalnega boja,

– obravnava splošna in skupna vprašanja, pomembna za člane, ter sprejema stališča in oblikuje predloge, ki zadevajo ekonomski in socialni položaj članov,

– oblikuje stališča do splošnih vprašanj in predlaga sklepe za konferenco na ravni Sindikata prekarcev,

– je v mesečnem stiku z vsaj enim članom Izvršnega odbora,

– na začetku vsakega koledarskega leta pripravi Regijski načrt,

– redno spremlja dogajanje na trgu dela v regiji,

– izvaja druge naloge, ki so pomembne za nemoteno delovanje sindikata v regiji.

12. člen

Regijski koordinator za svoje delo prejme delež, ki je določen v Pravilniku o financiranju in finančno-materialnem poslovanju Sindikata prekarcev. Delitveni delež se zagotavlja od deleža članarine vseh članov regije.

13. člen

Regijski koordinator ne sme biti član nacionalnih ali lokalnih organov političnih strank. Ob nastopu funkcije glede tega podpiše pisno izjavo.

14. člen

Če Izvršni odbor Sindikata prekarcev presodi, da regijski koordinator ne opravlja svoje funkcije v skladu s Pravili delovanja Sindikata prekarcev, Načrtom za vključevanje članov v delovanje sindikata, ostalimi pravilniki sindikata in ZSSS, lahko s sklepom odvzame mandat regijskemu koordinatorju. Na sklep se regijski koordinator lahko pritoži Nadzornemu odboru Sindikata prekarcev, ki lahko sklep Izvršnega odbora prekliče ali pa ga predloži konferenci. V primeru odvzema mandata lahko Izvršni odbor Sindikata prekarcev skliče regijsko konferenco, da se izvoli drug regijski koordinator.

15. člen

Regija je delujoča dokler ima koordinatorja, skupno vsaj tri člane, ki redno plačujejo članarino, in se sestaja vsaj enkrat letno na seji regijske konference.

16. člen

Ta Pravilnik pripravlja in dopolnjuje Izvršni odbor Sindikata prekarcev, potrjuje pa Konferenca Sindikata prekarcev. Regijski koordinatorji in regijske konrerence lahko Izvršnemu odboru predlagajo spremembe tega Pravilnika.

V Ljubljani, 13. 2. 2018