Pravila SP

Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat prekarcev na ustanovnem sestanku dne 6.10.2016 sprejel

PRAVILA

o organiziranju in delovanju

»Sindikata prekarcev«

 

I. Temeljne določbe

1. člen

Sindikat  je oblika organiziranja članov Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (v nadaljevanju: ZSSS) in Svobodnega sindikata Slovenije (v nadaljevanju: SSS).

Ta pravila določajo organiziranost in delovanje sindikata.

Sedež sindikata je: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana.

2. člen

Naziv sindikata je »Sindikat prekarcev«.

Sindikat prekarcev je notranja organizacijska oblika SSS in deluje na celotnem območju Republike Slovenije.

3. člen

Sindikat prekarcev je pravna oseba in samostojni nosilec pravic in obveznosti. Deluje na podlagi lastnega programa in pravil ter Statuta in programa SSS in ZSSS.

Ima svoj žig in transakcijski račun.

Sindikat prekarcev zastopa in predstavlja predsednik sindikata, v njegovi odsotnosti pa namestnik oz. drugi pooblaščeni sindikalni zaupnik.

4. člen

V pravilih opredeljeni izrazi član, prekarec, prekarni delavec itd., zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

II. Nameni in cilji sindikata

5. člen

Sindikat prekarcev se odločno bori za:

– za zmanjševanje prekarnih oblik zaposlitev,

– aktivno vključevanje prekarnih delavcev v delovanje sindikata,

– soustvarjanje procesov družbenega razvoja, ki bodo težili k odpravi sistemskih vzrokov za prekarnost,

– povečanje socialne in pravne varnosti prekarnih delavcev,

– sistemsko ureditev zakonodaje na področju prekarnih zaposlitev,

– organiziranje in izobraževanje prekarnih delavcev,

– varstvo pravic in zaščito svojih članov in po potrebi organizira različne oblike protestov, vključno s stavko,

– vključevanje članov, ki dosežejo redno delovno razmerje, v druge sindikate,

– sodelovanje v organih ZSSS in vplivanje na oblikovanje zakonodaje in drugih predpisov, pomembnih za člane sindikata.

6. člen

Delovanje sindikata prekarcev je javno. Za zagotovitev javnosti  dela je odgovoren predsednik sindikata.

Člane se obvešča z možnostjo vpogleda v zapisnike, letna poročila in preko elektronske pošte. Vabila in dnevni red sestankov organov sindikata se posredujejo članom sindikata preko elektronskih medijev.

Sindikat obvešča javnost preko elektronskih medijev, s plakati, letaki in drugimi sredstvi.

7. člen

Sindikat prekarcev je neodvisen od političnih, religioznih in drugih svetovnonazorskih skupin in zavrača kakršnokoli instrumentalizacijo sindikalne dejavnosti v njihovo korist.

Sindikat je v enaki meri neodvisen tudi od delodajalcev, njihovih organizacij in ideoloških vplivov državnih institucij.

 

III. Članstvo

8. člen

V Sindikat prekarcev se povezujejo člani, ki niso v rednem delovnem razmerju. Praviloma so to samozaposleni, ki sami ne zaposlujejo drugih delavcev. Poleg samozaposlenih se v Sindikat prekarcev lahko povezujejo tudi agencijski delavci, ki niso člani drugih sindikatov ZSSS in delavci, ki opravljajo delo preko avtorskih ali podjemnih pogodb.

Izjemoma se v Sindikat prekarcev lahko povezujejo tudi člani, ki so v delovnem razmerju, če presodijo, da je njihovo delovno razmerje podobno civilnopravnemu ali jim grozi sprememba delovnega razmerja v civilnopravno razmerje ter delavci v negotovih oblikah zaposlitve

Včlanjevanje v Sindikat prekarcev je prostovoljno na podlagi pisne izjave.

Novi član prejme člansko izkaznico in kartico ugodnosti. Evidenco o članu sindikata vodi služba za evidenco ZSSS in sekretar Sindikata prekarcev.

Z včlanitvijo postane prekarni delavec član Svobodnega sindikata Slovenija oziroma Sindikata prekarcev.

Člani sindikata so lahko v rednem delovnem razmerju v kolikor so zaposleni na Sindikatu prekarcev ali na ZSSS.

9. člen

Vsakega člana se spodbuja k aktivnemu sodelovanju na sestankih in drugih dejavnostih sindikata. Vsak član je upravičen do sodelovanja v sindikalnem življenju in vplivanja na odločitve organizacije. Načrt za vključevanje članov v dejavnosti sindikata pripravi Izvršni odbor sindikata enkrat letno.

Od člana se pričakuje, da ne deluje v nasprotju z odločitvami sindikata in ne deluje v njegovo škodo.

10. člen

Za včlanitev, izstop in izključitev iz članstva SSS, kakor tudi za prevčlanitev v drugi sindikat, ki je član ZSSS, se uporablja Statut in drugi akti akti SSS.

11. člen

Sindikat prekarcev sprejema cilje in naloge s programskimi usmeritvami, pri čemer je dolžan upoštevati program SSS in program ZSSS.

 

IV. Organi Sindikata prekarcev

12. člen

Organi Sindikata prekarcev so:

 1. Konferenca
 2. Izvršni odbor
 3. Nadzorni odbor
 4. Predsednik
 5. Sekretar

1. Konferenca

13. člen

Konferenca je najvišji organ Sindikata prekarcev in se redno sestaja enkrat letno praviloma v februarju.

Če je to potrebno, se lahko izven redne seje sestane tudi na izrednih sejah.

Konferenco skliče Izvršni odbor, prav tako pa lahko sejo, s pisnim soglasjem vsaj 10% članov, skličejo tudi sami člani.

Člani konference so vsi aktivni člani Sindikata prekarcev.

Merila za Aktivno članstvo so opredeljena z Načrtom za vključevanje članov v dejavnosti sindikata,  ki ga letno pripravlja Izvršni odbor in potrjuje konferenca.

14. člen

Konferenca na rednih letnih sejah:

 • potrjuje Načrt za vključevanje članov v dejavnosti sindikata, ki ga letno pripravlja Izvršni odbor.
 • obravnava poročilo o delu organov in nosilcev funkcij Sindikata prekarcev v preteklem letu in ga oceni,
 • sprejema programske usmeritve za delo Sindikata prekarcev v naslednjem letu,
 • vsako drugo leto izvoli predsednika, izvršni odbor in nadzorni odbor Sindikata prekarcev,
 • z večinsko odločitvijo prisotnih aktivnih članov vzame mandat predsedniku, izvršnemu odboru ali nadzornemu odboru,
 • sprejema Pravila o organiziranju in delovanju Sindikata prekarcev,
 • obravnava in sprejema druge pomembne dokumente, ki mu jih predložijo organi Sindikata prekarcev,
 • odloča o razpustitvi Sindikata prekarcev oziroma o njegovi drugačni organiziranosti znotraj SSS oziroma ZSSS,
 • potrjuje Načrt za vključevanje članov v dejavnosti sindikata, ki ga letno pripravlja Izvršni odbor.

Odločitvi iz pete in osme alineje prejšnjega odstavka lahko konferenca sprejme le, če je na seji prisotnih ena tretjina vseh članov Sindikata prekarcev.

2. Nadzorni odbor

15. člen

Nadzorni odbor Sindikata prekarcev šteje tri člane in sprejema odločitve na seji z večino glasov članov. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani izvršnega odbora Sindikata prekarcev.

Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:

 • imenuje predsednika nadzornega odbora
 • nadzira finančno in materialno poslovanje Sindikata prekarcev
 • predlaga ukrepe predsedniku in sekretarju Sindikata prekarcev
 • o svojih ugotovitvah poroča izvršnemu odboru in konferenci.

3. Izvršni odbor

16. člen

Izvršni odbor Sindikata prekarcev sestavljajo predsednik sindikata, sekretar in še trije člani, ki jih izvoli konferenca.

Izvršni odbor sprejema odločitve z večino glasov na javnih sejah, kjer lahko sodelujejo vsi aktivni člani, ki pa so na sejah brez glasovalne pravice.

Izvršni odbor:

 • obravnava in usklajuje pobude, zahteve, mnenja in interese članov,
 • izvaja program sindikata in sklepe konference,
 • obravnava splošna in skupna vprašanja pomembna za člane ter sprejema stališča in oblikuje predloge, ki zadevajo ekonomski in socialni položaj članov,
 • skrbi za obveščanje in izobraževanje članov,
 • uveljavlja interese in zahteve članstva v zvezi z njihovim ekonomskim in socialnim položajem,
 • oblikuje stališča do vprašanj na ravni SSS in ZSSS,
 • vodi nadzor nad plačevanjem in delitvijo članarine v skladu z akti in sklepi sindikata ter akti in sklepi pristojnih organov SSS ter temi pravili,
 • na začetku vsakega koledarskega leta pripravi Načrt za vključevanje članov v dejavnosti sindikata,
 • skrbi za zagotavljanje brezplačne pravne pomoči pri varovanju pravic iz dela,
 • odloča o izvajanju oblik sindikalnega boja,
 • oblikuje stalne ali občasne delovne skupine,
 • nadzira vodenje evidence članstva,
 • izvaja druge naloge, ki so pomembne za nemoteno delovanje sindikata,
 • redno spremlja dogajanje na trgu dela ter organizira raziskave na vsebinskih področjih.

4. Predsednik

17. člen

Predsednik predstavlja in zastopa Sindikat prekarcev v skladu s programom Sindikata prekarcev in je odgovoren za izvajanje sprejetih odločitev njegovih organov.

Predsednik Sindikata prekarcev je predsednik konference in izvršnega odbora. Predsednika v času njegove odsotnosti nadomešča član izvršnega odbora, ki ga za nadomeščanje pooblasti predsednik.

Kadar iz objektivnih razlogov ni mogoče sklicati ali izvesti sej, predsednik odloča o zadevah , ki so v pristojnosti izvršnega odbora in o tem poroča na prvi naslednji seji.

5. Sekretar

18. člen

Sekretar organizira izvajanje sprejetih odločitev organov Sindikata prekarcev odloča o finančno – materialnem poslovanju sindikata in je zanj tudi odgovoren.

Sekretarja Sindikata prekarcev  za obdobje štirih let imenuje Predsedstvo SSS. Sekretar sindikata je lahko večkrat imenovan.

Naloge in pristojnosti sekretarja so tudi:

 • vodenje evidence članstva,
 • priprava letnega finančnega načrta Sindikata prekarcev ter skrb za njegovo izvajanje,
 • skrbi za obveščanje članstva,
 • nadziranje in spremljanje obračuna ter nakazovanja članarine,
 • skrbi za zakonitost poslovanja sindikata,
 • druga dela in naloge po sklepih pristojnih organov sindikata.

19. člen

Člani nadzornega in izvršnega odbora Sindikata prekarcev se volijo za dobo 2 let in so lahko izvoljeni večkrat zapored.

Člani nadzornega in izvršnega odbora Sindikata prekarcev ne smejo biti člani političnih strank.

Za funkcije v nadzornem in izvršnem odboru Sindikatu prekarcev so lahko izvoljeni samo člani Svobodnega sindikata Slovenije, ki so vklučeni v Sindikat prekarcev in izjemoma tudi člani Svobodnega sindikata Slovenije ampak ne več kot en član v posamezni organ.

V kolikor član nadzornega ali izvršnega odbora Sindikata prekarcev stopi v redno delovno razmerje, svoje delo opravlja do konca tekočega mandata.

 

V. Regionalno delovanje

20. člen

Sindikat prekarcev ima organizirano regionalno delovanje, ki je urejeno v Pravilniku regionalnega delovanja.

Pravilnik regionalnega delovanja sprejme konferenca na seji.

 

VI. Financiranje in finančno poslovanje

21. člen

Viri financiranja Sindikata prekarcev so članarina in drugi prihodki. Financiranje in finančno poslovanje se izvajata po aktih in določbah o financiranju in finančnem poslovanju SSS, sklepih pristojnih organov Sindikata prekarcev in teh pravilih.

Sindikat prekarcev ima svoj transakcijski račun.

Višino in način plačevanja članarine s sklepom določi izvršni odbor sindikata v pol leta od sprejema teh pravil.

 

VII. Končne določbe

22. člen

Spremembe in dopolnitve tega statuta sprejema konferenca z dvotretjinsko večino prisotnih članov.

23. člen

V primeru spremembe določil Statuta ZSSS ali SSS in neskladnosti teh pravil z novim statutom, se neposredno uporabljajo določila ZSSS in SSS.

24. člen

Ta pravila začnejo veljati, ko jih sprejme Sindikat prekarcev na ustanovnem sestanku.

25. člen

Do sklica konference Sindikata prekarcev so člani konference člani Sindikata prekarcev, ki so ustanovili sindikat.

 

V Ljubljani, 6. 10. 2016

                                                                                   Predsednik Sindikata prekarcev

                                                                                                  Marko Funkl