Načrt za vključevanje članov v delovanje sindikata

Načrt za vključevanje članov v delovanje sindikata

1. člen

Sindikat prekarcev sestavljajo njegovi aktivni člani.

2. člen

Namen Načrta za vključevanje članstva v delovanje sindikata je sprememba pasivnega (ponižnega in ponižanega) člana v člana, ki bo aktiven in se bo sposoben organizirati in boriti za dostojno življenje.

3. člen

Aktivni član Sindikata prekarcev je vsak član, ki je v sindikat včlanjen že vsaj tri mesece, in ga zanima delovanje sindikata in njegove dejavnosti. Skupaj z ostalimi člani želi graditi skupnost prekarnih delavcev in se boriti za svoje pravice. Če sodeluje pri organizaciji katerekoli aktivnosti sindikata ali pa se je udeleži, avtomatično pridobi status aktivnega člana.

Aktivnosti sindikata so vse dejavnosti, ki jih pokriva 5. člen Pravil delovanja Sindikata prekarcev, in vse ostale dejavnosti, ki so nujne za delovanje sindikata, vključno s sodelovanjem na sejah organov, sekcij, regionalnih srečanj in delovnih skupin Sindikata prekarcev. Status aktivnega članstva se obnavlja po vsaki letni konferenci sindikata.

Izjemoma se lahko članu začasno podeli status aktivnega člana tudi v primeru, če član ni bil včlanjen že tri mesece, če tako sam presodi predsednik sindikata, član ali članica izvršnega odbora, sekretar, regijski koordinator ali koordinator sekcije. Slednji svoj predlog obrazložijo. Če želijo začasni aktivni člani glasovati na konferenci, jih mora konferenca sprejeti s sklepom.

4. člen

Evidenco aktivnega članstva vodijo sekretar, regionalni in sekcijski koordinatorji. Našteti nimajo pravice omejevati članom dostopa do statusa aktivnega članstva, če ti dosegajo kriterije iz 3. člena tega Načrta.

5. člen

Če član ocenjuje, da mu pripada status aktivnega članstva, pa mu ta ni bil podeljen, naj obvesti predsednika sindikata, ki bo na konferenci sindikata predlagal, da se njegov primer uvrsti na dnevni red. V kolikor je bila pritožba upravičena, konferenca članu podeli status aktivnega člana.

6. člen

Na status aktivnega člana so vezane pravice, ki izhajajo iz Pravil delovanja Sindikata prekarcev: glavne smernice delovanja sindikata določajo aktivni člani na konferenci, sklic konference lahko izvedejo aktivni člani sami, vabljeni so na seje Izvršnega odbora sindikata in lahko na njih sodelujejo, volijo vse organe sindikata (razen sekretarja, ki je voljen posredno), na konferenci lahko odpokličejo predsednika, člane vseh organov in izvolijo nove.

7. člen

Delovanje Sindikata prekarcev je primarno usmerjeno na individualni nivo in delo na terenu. Delavcu ali delavki, ki jima prekarno delo onemogoča dostojno življenje, se Sindikat kolektivno postavlja v bran z vsemi pravnimi, strokovnimi, osebnimi, organizacijskimi, medijskimi in drugimi sredstvi. Obramba prekarnih delavcev ima prednost pred medijsko prepoznavnostjo Sindikata ali pred vključevanjem v sprotne medijske zgodbe.

8. člen

Sistemske rešitve, ki jih zagovarja Sindikat, izhajajo iz regionalnih in sekcijskih skupščin, predvsem pa iz izkušenj s terena, kot tudi iz strokovnih besedil.

9. člen

Sindikat spodbuja razvoj skupinske dinamike članstva z:

a) Borbenostjo, samoizobraževanjem in izobraževanjem.

b) Osebnim pristopom in stalno prisotnostjo na terenu.

c) Presojanjem, kje na terenu je najbolj potrebna intervencija.

č) Vpletenostjo v individualne zgodbe od prvih korakov do zaključka.

d) Organiziranjem skupščin na regionalni ravni ali na ravni sekcij.

e) Stalnim presojanjem, kako najbolj aktivnim dati ustrezno mesto v delovanju Sindikata.

f) Organiziranjem druženj z namenom povezovanja članov.

g) Prisotnostjo v medijih pri pomembnih temah.

10. člen

Sindikat omogoča sodelovanje aktivnim članom na sejah organov tako, da članom pošlje elektronska vabila vsaj en teden pred začetkom seje, zapisnik pa se jim pošlje najkasneje en teden po seji. Aktivnim članom se omogoča prisotnost na seji tudi preko spleta.

 

V Ljubljani, 13. 2. 2018