Financiranje in poslovanje SP

Pravilnik o financiranju in finančno-materialnem poslovanju Sindikata prekarcev

 I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen

Ta pravilnik ureja financiranje Sindikata prekarcev in sicer:

– višino članarine;

– način zbiranja, obračunavanja, plačevanja, delitve in namembnosti članarine;

– vodenje evidence o vplačani članarini;

– pravice članov do solidarnostne oz. materialne pomoči.

S tem pravilnikom se podrobneje urejajo tudi skupno dogovorjena načela uveljavljanja in evidentiranja medsebojnih finančnih obveznosti med Sindikatom prekarcev, Svobodnim sindikatom Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in njenimi Območnimi organizacijami.

2. člen

Sindikat prekarcev vodi finančno materialno poslovanje v skladu z zakonodajnimi predpisi in računovodskimi predpisi ter standardi.

3. člen

Delovanje Sindikata prekarcev se financira po načelu samofinanciranja in solidarnosti.

4. člen

Sindikat prekarcev  poleg prihodka iz deleža članarine pridobiva prihodke še iz:

– obresti od denarnih sredstev;

– drugih prihodkov, ki izvirajo iz različnih aktivnosti,

– donacij in drugih prihodkov.

5. člen

Članarina in ostali prihodki so last Sindikata prekarcev. Sredstva članarine niso vračljiva. Članarina je namenjena financiranju dejavnosti Sindikata prekarcev.

6. člen

V Sindikatu prekarcev  se poleg načela samofinanciranja uveljavlja načelo solidarnosti in sicer z zagotavljanjem enakega obsega pravic vsem članom Sindikata prekarcev.

II. NAČIN PLAČEVANJA, OBRAČUNAVANJA, DELITVE IN EVIDENCE ČLANARINE

7. člen

Temeljni prihodek za financiranje aktivnost Sindikata prekarcev predstavlja poravnana sindikalna članarina.

Članarina se plačuje:

  • 1% bruto plače za zaposlene za določen čas in zaposlene za nedoločen čas, ki ocenijo, da je njihova zaposlitev negotova ter za agencijske delavce, ki so v rednem delovnem razmerju z agencijami
  • 8€ za samozaposlene in za samozaposlene v kulturi s plačanimi prispevki s strani države
  • 36€ za samozaposlene z računovodstvom
  • 3€ za delavce preko avtorskih in podjemnih pogodb, samozaposlene v kulturi brez plačanih prispevkov s strani države

Člani sindikata so dolžni plačevati članarino vsak mesec. Članarina se plačuje na dva načina in sicer:

  • Z direktno mesečno bremenitvijo SEPA
  • Izjemoma se članarina lahko plačuje tudi preko položnic – mesečno, tromesečno, polletno ali letno.

Obračun in nakazilo lahko opravijo ustrezne službe družbe oziroma podjetja, ali druge oblike delovnega in poslovnega organiziranja.

Samoplačniki s pooblastilom SEPA za direktno obremenitev (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo) pooblastijo ZSSS, da mesečno posreduje plačilni nalog za obremenitev njihovega transakcijskega računa v višini zneska članarine.

V primeru neporavnanih obveznosti, se člana ali članico pozove k plačilu obveznosti, v primeru neplačila po pozivu pa se članstvo zamrzne.

8. člen

Sindikat prekarcev celotno obračunano sindikalno članarino deli med posamezne uporabnike v naslednjih razmerjih:

– 9%  ZSSS

– 20% Svobodni sindikat Slovenije

– 21% Območne organizacije ZSSS

– 50% Sindikat prekarcev

b) v primeru, ko je sindikat pri delodajalcu organiziran in ima status pravne osebe:

– 30% sindikat pri delodajalcu oziroma sindikalna podružnica

– 20% Sindikat prekarcev

– 20% Svobodni Sindikat Slovenije

– 21% območne organizacije ZSSS

– 9% ZSSS.

9. člen

V Sindikatu prekarcev se iz tekočih sredstev članarine oblikujejo namenske porabe:

– 59% sekretar Sindikata prekarcev: stroški dela

– 10% regionalno delovanje: stroški dela

– 10% delovanje sekcij: stroški dela

– 6% administracija

– 5% akcijski sklad: stroški terenskih akcij

– 4% izobraževanje: stroški dela, izobraževalnih materialov in poti

– 3% solidarnostni sklad: solidarnostna izplačila

– 3% rezervni sklad

Nerazdeljena sredstva od zbranih članarin, ki so sicer namenjena delovanju posameznih sekcij oz. regionalnemu delovanju, se prerazporedijo za administrativno-sekretarske naloge v primeru, da na regionalnem področju SP nima regionalnega koordinatorja in tudi takrat, ko panožna sekcija ni vzpostavljena.

10. člen

V skladu s finančnim načrtom, finančnimi in računovodskimi predpisi ter s tem pravilnikom sprejmejo vsako leto organi in organizacije Sindikata prekarcev letno poročilo poslovanja in poročilo o realizaciji finančnega načrta za preteklo leto.

VI. NADZOR NAD FINANČNO-MATERIALNIM POSLOVANJEM

11. člen

Nadzorni odbor Sindikata prekarcev neposredno nadzira in kontrolira izvajanje finančnega načrta in gospodarnega ravnanja s sredstvi članarine ter predlaga morebitne izboljšave.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

Ta pravilnik razlaga Izvršni odbor Sindikata prekarcev, začne pa veljati od dneva sprejema na seji Izvršnega odbora Sindikata prekarcev.

13. člen

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se opravijo po enakem postopku kot njegov sprejem.

V Ljubljani, 27. 6. 2017