Delovanje sekcij SP

Pravilnik o delovanju sekcij Sindikata prekarcev

1. člen

V posamezno sekcijo Sindikata prekarcev (v nadaljevanju SP) se združujejo članice in člani SP v želji po oblikovanju poklicnih standardov in usmerjene borbe za pravice znotraj sorodnega poklica oziroma panoge.

2. člen

Cilj in namen delovanja v sekciji je uresničevanje 5. člena Pravil delovanja Sindikata prekarcev in 9. člena Načrta za vključevanje članov v delovanje sindikata. Bistveni lastnosti delovanja sekcije sta delo znotraj posameznih panog in razširjanje vrednot boja proti prekarnemu delu.

3. člen

Sekcija se oblikuje, ko so za to zainteresirani vsaj trije člani ali članice SP, ki plačujejo članarino.

4. člen

Zainteresirani za ustanovitev sekcije svojo namero sporočijo sekretarju SP. Skupaj določijo datum ustanovnega sestanka sekcije, sekretar nato o nameri  obvesti vse člane in članice SP s posameznega področja, da se lahko udeležijo ustanovnega sestanka. Ob ustanovitvi vsi člani in članice s posameznega področja postanejo tudi člani posamezne sekcije.

5. člen

Na ustanovnem sestanku, ki je hkrati tudi konferenca sekcije, se izvoli koordinator oziroma koordinatorka sekcije.  Koordinator/koordinatorka za svoje delo prejme % delitvenega deleža, kot je določeno v Pravilniku o financiranju in finančno-materialnem poslovanju Sindikata prekarcev. Delitveni delež se zagotavlja od deleža članarine vseh članov sekcije.

Ustanovitev sekcije mora potrditi IO SP na prvi naslednji seji.

6. člen

Organa Sindikata prekarcev v panogi sta:

– konferenca sekcije in

– koordinator sekcije.

7. člen

Med naloge konference sekcije, ki jo vodi koordinator sekcije sodi:

– sklicevanje sestankov sekcije,

– vodenje zapisnikov sekcije,
– vključevanje in izobraževanje članov sekcije,

– vodenje baze kontaktov potencialnih članov iz posameznega področja in ob tem sodelovanje z regionalnimi koordinatorji SP,

– usklajevanje pobud SP s posameznega področja, ki ga zajema posamezna sekcija in predlaganje sklepov Izvršnemu odboru ter konferenci,

– z večinsko odločitvijo prisotnih članov lahko vzame mandat koordinatorju sekcije,

– predlaga sklepe konferenci in Izvršnemu odboru na ravni Sindikata prekarcev,

– sklicevanje novinarskih konferenc v sodelovanju s sekretarko SP,

– redna komunikacija s članom ali članico IO SP,

– priprava poročila za konferenco in programskih smernic.

Odločitev iz šeste alineje prejšnjega odstavka lahko konferenca sekcije sprejme le, če je na seji prisotna več kot tretjina vseh članov Sindikata prekarcev v sekciji.

8. člen

Koordinator sekcije ne sme biti član nacionalnih ali lokalnih organov političnih strank. Ob nastopu funkcije glede tega podpiše pisno izjavo.

9. člen

Če Izvršni odbor Sindikata prekarcev presodi, da koordinator sekcije ne opravlja svoje funkcije v skladu s Pravili delovanja Sindikata prekarcev, Načrtom za vključevanje članov v delovanje sindikata, ostalimi pravilniki sindikata in ZSSS, lahko s sklepom odvzame mandat koordinatorju sekcije. Na sklep se koordinator sekcije lahko pritoži Nadzornemu odboru Sindikata prekarcev, ki lahko sklep Izvršnega odbora prekliče ali pa ga predloži konferenci. V primeru odvzema mandata lahko Izvršni odbor Sindikata prekarcev skliče konferenco sekcije, da se izvoli drug koordinator sekcije.

10. člen

Sekcija je delujoča dokler ima koordinatorja, skupno vsaj tri člane, ki redno plačujejo članarino, in se sestaja vsaj enkrat letno na seji konference sekcije.

11. člen

Ta Pravilnik sprejema in dopolnjuje Izvršni odbor Sindikata prekarcev. Koordinatorji sekcij in konference sekcije lahko Izvršnemu odboru predlagajo spremembe tega Pravilnika.

 

V Ljubljani, 27. 6. 2017