Prekarnost v turizmu ter pasti statusa turističnih vodnic in vodnikov

1. Na trgu je vse več nelojalne konkurence in dela na črno, ko delo turističnega vodnika opravljajo osebe, ki živijo v Sloveniji, tudi tujci, študenti brez lokalne ali državne licence, brez registrirane pravne oblike (ne izdajajo računov, ne plačujejo davkov), se oglašujejo na družbenih omrežjih in tržnih spletnih mestih. Nekateri ne oglašujejo samo turističnega vodenja, ampak potovanja ter počitnice po Sloveniji in niso vpisani v register turističnih agencij. V pričakovanju dobre turistične sezone, glede na pred kratkim sprejeti zakon ZSRT-1, ki na novo opredeljuje pogoje dela za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja, nas zanima kako si boste prizadevali za vzpostavitev nadzora, da bodo skupine izven držav članic EU obvezno najemale turistične vodnike z opravljenim izpitom na nacionalni ali na lokalni ravni?

Demokratična stranka upokojencev: Področje licenc ostaja žal neenotno urejeno in je odvisno zgolj od nacionalne zakonodaje. Tako imamo ralična stanje, da so v nekaj več kot polovici držav, med njimi v vseh naših sosednjih, licence obvezne, po drugi strani pa v več turistično razvitih državah teh licenc ne poznajo (Nemčija, Nizozemska itd.). V državah, kjer licence niso predpisane, so za ustanovitev turističnih agencij najpogosteje zahtevane različne oblike finančnih jamstev. Rešitev vidimo v evropski direktivi, le na ta način bi bilo možno poenotiti pravila za vse enako.

Dobra družba: To je stvar ustreznih inšpekcij in sankcij za tiste, ki kršijo zakonodajo. Pri vsem tem pa moramo biti tudi ustrezno življenjski. Pred kratkim je namreč po poročanju medijev inšpekcija oglobila učiteljico, ki je učencem na izletu razlagala značilnosti kraja, kamor so se podali. To je recimo popolna neumnost, škodljivo zakonsko črkobralstvo, morda tudi neustrezna izobrazba inšpektorjev.

Gibanje skupaj naprej: Po našem mnenju je potrebno področje turističnih vodnikov nujno regulirati saj trenutno vlada sistem kjer lahko vsak tuji turistični vodnik vodi turiste iz svoje države brez nadzora ali lokalnih vodnikov. Slednje je nedopustno saj država dolgoročno izgublja ogromno potenciala  na ravni kvalitete in predstavnosti naše države tako na mednarodni, nacionalni kot tudi na lokalni ravni. Posledično pa naše turistične vodnike, ki jih je država izšolala postavlja v marginalen položaj in posredno predstavlja osebno finačno izgubo gospodarskih družb ali posameznikov ki se ukvarjajo s turističnim vodenjem. Turizem smo umestili v sklop šport in turizem, naše gibanje je torej turizmu že postavilo posebno mesto v enem od ministrstev, v katerem bo turizem ena od dveh vsebinsko tesno povezanih pomembnih dejavnosti. In v ta sklop sodijo tudi turistični vodniki, ki jim je potrebno nameniti posebno pozornost.

Levica: V Levici smo ZSRT-1 nasprotovali, ker je dodatno liberaliziral področje turističnega vodenja, s tem pa omogočil še večji razrast praks, ki jih opisujete. Spremembe bi morali obrniti v drugo smer: potrebovali bi močnejšo regulacijo, več izobraževanja turističnih vodnikov, predvsem pa okrepitev inšpekcijskega nadzora. Nadzor bi morali okrepiti na vseh turističnih točkah v Sloveniji, hkrati pa preverjati ponudbe po spletu. Za to bi morali kadrovsko okrepiti inšpektorat, kar seveda pomeni povečanje proračunskih sredstev v ta namen. Hkrati bi bilo treba preučiti možnost uvedbe obveznosti, da se v pogodbi med partnerji določi postavka najema lokalnega vodnika za Slovenijo.

Lista Marjana Šarca: Glede na naše stališče o turizmu, ki mu bomo namenili veliko pozornosti, bomo stremeli tudi k ureditvi ustrezne oblike dela na tem področju – izrazito sezonsko delo ter predlagali, da se vzpostavi ustrezen nadzor, ki bo svojem delu aktivno uporablja oziroma spremlja vse  komunikacijske kanale in tudi preko njih ugotavlja, kdo so kršitelji in jih ustrezno sankcioniral. Vsekakor pa smo mnenja, da morajo imeti turistični vodniki licenco in potreben izpit.

Nova Slovenija: Nova Slovenija je stranka, ki zagovarja deregulacijo poklicev, kljub vsemu pa je treba v primeru turističnega vodnika priznati določene posebnosti. Kaj je nas najbolj prepričalo da je pametno ohraniti regulacijo turističnega vodnika? Ljudje, ki se ukvarjajo s turizmom, povedo, da iz Zagreba (in od drugod) v Ljubljano prihajajo avtobusi in da hrvaški turistični vodniki v Ljubljani Kongresni trg prodajajo, kot trg republike, potem vam mora biti jasno, da nekaj s tem ni v redu. Pri turističnem vodniku ni vse samo da znaš dobro z ljudmi, da znaš voditi neko skupino, ampak je pomembno, da imaš o destinaciji tudi neko znanje. In zato se nam zdi smiselno in primerno, da se te stvari upoštevajo v zakonu, da ne more kar vsakdo iz tujine priti in po Ljubljani voditi in poučevati kako kaj je, še hujše pa je to, da te stvari razlaga narobe oziroma jih razlaga zelo površno. Zakon pa, na drugi strani, ne sme omejevati lokalnih prebivalcev iz raznih turističnih društev, kulturnih društev, ki imajo ogromno znanja, nimajo pa opravljenih tovrstnih licenc.

Pirati: Nadzor nad kršitelji je možen le ob ustreznem številu kadra, ki je primerno izobražen za detekcijo anomalij v posameznih gospodarski sektorjih, zato je nujna kadrovska krepitev inšpekcijskih služb in redno izobraževanje inšpektorjev. Ker je transparentnost eno od zagotovil proti izkoriščanju in zlorabi javnega dobra, pod katere smatramo seveda tudi pravice posameznika in skupnosti ter je neposredno povezana z bojem proti spornim ravnanjem posameznikov za doseganje zasebnih ciljev v škodo skupnim interesom. V ta namen se zavzemamo za zakonsko urejeno popolno varstvo ”žvižgačev”, ki se izpostavljajo za javno dobro in dobrobit celotne družbe. V Sloveniji je reguliranih več kot 300 različnih poklicev, kar predstavlja tako breme za posamezne poklice in njihovo delovanje, kot tudi za učinkovit nadzor opravljanja le teh na strani države. Zato je potrebna prevetritev tega področja in regulacija, ki primerna za čas v katerem živimo. Nadzor nad le enim delom sveta predstavlja anomalijo v sistemu, ki jih ima slovenska zakonodaja tako preveč. Zato se je potrebno lotiti problema celovito in na način, ki bo z jasnimi pravili omogočal na eni strani učinkovito delo in na drugi strani preprečeval kršitve in izogibanje. Hkrati s tem pa je potrebno dvigniti zavest družbe iz “kršitve so nacionalni šport” v zavedanje, da smo država, ki se zaveda svojih državljanov in okolja v katerem živimo, da si “ne kopljemo sami jame”. Nadzor nad opravljanjem turističnih vodnikov, za turistične skupine iz tretjih držav, bi se lahko opravljaje tudi preko carinskih služb, ki imajo prvi stik s turističnimi skupinami.

Socialni demokrati: Pristojnosti FURS so glede dela na črno jasno določene – v kolikor bi se v kateremkoli segmentu izkazalo, da prihaja do krištev zakonodaje s področja dela na črno, bomo zagotovili usmerjene akcije nadzora FURS na točno določeno področje. Obenem bo na področju spletnega oglaševanja dejavnosti potrebna bolj aktivna vloga Tržnega inšpektorata.

Slovenska nacionalna stranka: Z močno nadzorno službo ki bo take prekrške tudi sankcionirala.

Solidarnost: Gre za specifično vprašanje, ki ga z našim volilnim programom ne pokrivamo. Načelno stališče, ki izhaja iz naših programskih izhodišč, pa je v tem, da je deregulacija poklica nevarna in vodi v nižanje cene dela (tek proti dnu). Tovrstna deregulacija je škodljiva tudi za panogo turizem (saj vodi v nižanje kvalitete storitev). Zato tovrstni deregulaciji nasprotujemo oziroma se zavzemamo za vpeljavo nadzora nad tem področjem.

Stranka Alenke Bratušek: Vsaka dobra agencija ve, da lahko lokalni turistični vodniki najbolje predstavijo svoj kraj turistom, sicer lahko obiskovalcem damo kar slušalke, naj poslušajo posneto predstavitev. Vsekakor pa je naloga države in občin, da zagotovimo zadostno število usposobljenih vodičev – tako bodo tudi agencije raje imele naše vodiče namesto svojih.

Stranka modernega centra: V SMC se povsem zavedamo potrebe, da se zagotovi čim učinkovitejše izvajanje ZSRT-1. To seveda velja tudi za spoštovanje pogojev za opravljanje poklica turističnega vodnika, še posebej glede določbe, ki je nova in zadeva vodenje skupin iz tretjih držav.  Na spletni strani MGRT je že objavljena informacija o novostih pri turističnem vodenju, na STO pa je bila posredovana pobuda, da tako obvestilo objavijo tudi na svoji spletni strani. Na Tržnem inšpektoratu RS, ki je skladno z 41. členom ZSRT-1 pooblaščen za nadzor nad turističnim vodenjem, je bilo 5. aprila 2018 izvedeno izobraževanje inšpektorjev, na katerem so bile predstavljene novosti ZSRT-1 posebej z vidika nadzora turističnih vodnikov, dne 10. 5. 2018 pa je bil prav na to temo sklican tudi poseben posvet.  TIRS je pri svojem delu v okviru zakonskih pooblastil samostojen, bomo pa v okviru delovnih stikov predlagali, da upoštevaje novosti, ki jih na področju turističnega vodenja prinaša novi zakon, še dodatno predlagali, da temu področju nameni posebno pozornost. Za učinkovito izvajanje nove ureditve so na MGRT že pristopili k pripravi povsem novega registra turističnih vodnikov, katerega izdelavo bomo tudi financirali. Obstoječi register turističnih vodnikov, ki ga vodi TGZS, je namreč že možno zastarel in ga ni mogoče več nadgrajevati.

Zedinjena Slovenija: S sprejetjem ustrezne zakonodaje, standardov, nadzora in sankcioniranja kršiteljev.

Združena desnica: Način nadzora in kazenske določbe vsebuje sprejeta zakonodaja.

Združena levica in Sloga: Mnoge države imajo to zakonsko urejeno tako, da morajo skupine imeti domačega vodnika, kar lahko naredimo tudi v Sloveniji. Vodniki morajo biti registrirani pri ustreznem organu in pri delu imeti vidno izobešeno dovolilnico. Nadzor je delo inšpekcijskih služb za katere smo že rekli, da jih je potrebno ojačati. Ob tem bomo zahtevali, da se uvede davčno načelo plačila davka glede na lokacijo opravljene storitve ali prodaje blaga (s tem se omeji pretok denarja v davčne oaze in države z nižjo stopnjo obdavčitve davka na dohodek pravnih oseb). Zavzeli se bomo tudi za takojšnjo prepoved socialnega dampinga (tuji delavci delajo za izredno nizke plače, s tem pa znižujejo ceno dela slovenskim državljanom in selitev proizvodnje v države z nižjimi plačami in nizkimi socialnimi standardi).

Zeleni: Poslanec Andrej Čuš, predsednik stranke Andrej Čuš in Zeleni Slovenije, je že v letošnjem sklicu Državnega zbora RS poudarjal, da je potrebna jasna opredelitev definicije ‘vodje poti’ – ‘spremljevalec’ in ‘turistični vodnik’, tudi zato, ker se v praksi napačno pojmuje delo turističnega vodnika in vodje poti (spremljevalca) kot eno in isto dejavnost. Prav tako smo bili ostri in predlagali 43.a člen (prekrški glede opravljanja dejavnosti turističnega vodenja), saj verjamemo, da bodo ekonomski učinki v primeru deregulacije vidni na srednji in dolgi rok, predvsem zaradi odsotnosti strokovnosti. Po tej poti se bo odprl prostor za sivo ekonomijo in nezanimanje mladih za izobraževanja na tem področju. Z odsotnostjo sankcij bo prišlo do nelojalne konkurence v obliki ‘tour managerjev’, natruščkov, iznajdljivih študentov na izmernjavah, ‘free tour vodnikov’, itd. Zato je v tej točki smiselno vzpostaviti nadzor in predvideti denarne kazni v primeru prekrškov za nepravilno oopravljanje turističnega vodenja.

2. Turistični vodniki so večinoma prekarci kot mnogi drugi, ki delajo v turizmu. Za plačilo za delo morajo imeti eno od pravnih oblik podjetja ali samostojno podjetje. Zaradi narave in karakteristik dela je turistično vodenje letno časovno omejeno, zato marsikdo izven sezone nima dovolj prihodkov za preživetje, kaj šele za plačevanje prispevkov. Včasih je bilo za opravljanje tovrstnega dela možno prijaviti osebno dopolnilno delo. Zaradi nefleksibilnosti in zastarelosti delovnopravne zakonodaje so turistični vodniki v primerjavi z ostalimi v neenakem položaju. V primerjavi s tistimi, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi pa so prikrajšani za marsikatero pravico, ki delavcu sicer po ZDR-1 pripada. Za uspešno izvajanje sprejete strategije turizma, je potrebno zagotoviti dobre temelje za izobražen kader, dobre standarde, primerne pogoje, nadzor in ustrezno zakonodajo. Kakšni so vaši predlogi za ureditev statusa turističnih vodnikov?

Demokratična stranka upokojencev: Z zadnjo novelo zakona o spodbujanju razvoja turizma smo dosegli deregulacijo poklica turističnega spremljevalca, medtem ko poklic turističnega vodnika ostaja reguliran. Omilitev pogojev, vključno z opustitvijo izobrazbenega pogoja in zahtevanih delovnih izkušenj za vodenje in zastopanje organizatorja potovanj in agenta v pravnem prometu, bo brez dvoma spodbudno vplivala na razvoj, še posebno malih podjetij, na samozaposlovanje in novo zaposlovanje ter zmanjšanje sive ekonomije. Nadzor glede poklica turističnega vodnika, pa je  delno možen z upoštevanjem stroge nacionalne zakonodaje, ki  bi po našem mnenju, morala zaradi večje doslednosti  in potrebe po enotnem sistemu, v celoti upoštevati evropsko direktivo, ki bi imela enaka pravila za vse.  V prvi vrsti imamo v mislih licence za organizatorje potovanj in turistične agente, ki zagotavljajo urejenost trga, vodenje registra izdanih licenc pa večjo preglednost področja, kar je še posebej pomembno z vidika varstva potrošnikov. Urejenost področja z licencami pomeni tudi  višjo raven kakovosti storitev in povečujejo kredibilnost pri partnerskem sodelovanju doma in še posebej v tujini, zlasti v primerih zahteve po akreditaciji.

Dobra družba: To področje je potrebno urediti tako, kot to velja za vse ostale poklice, kjer je prekarnost prevladujoča. Sicer je dejstvo tudi, da se s temi oblikami fleksibilnega zaposlovanja deloma rešuje precej nizka dodana vrednost v slovenskem turizmu, kar je v določenih primerih v preteklosti reševalo določene segmente turističnega gospodarstva. Enako velja za precešjen del industrijskega sektorja. Kot že rečeno, smo v Dobri državi za bolj celovito ureditev različnih prekarnosti, paziti pa moramo, da z ad hoc rešitvami in administrativnimi posegi ne bodo vplivali na gospodarsko aktivnost.

Gibanje skupaj naprej: V tem trenutku obstaja kolektivna pogodba, v kateri sta združena gostinstvo in turizem. Kot smo že napisali, smo turizmu namenili posebno mesto, kar posledično pomeni, da bi imeli obe dejavnosti vsaka svojo kolektivno pogodbo, v kateri bi se uredile posebnosti poklica turističnega vodnika in mu omogočile delo skozi vso sezono.

Levica: Turistični vodniki se spopadajo s podobnimi težavami kot ostali prekarni delavci, ki imajo pravno obliko s.p.-ja. V Levici smo v tem mandatu pripravili novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katero smo predlagali “bolniško za prekarce”: “enoosebni s.p.-ji” (torej s.p.-ji, ki poleg sebe ne zaposlujejo nikogar drugega) bi dobili pravico do bolniškega nadomestila od 4. dne bolezni, ki bi jo plačal ZZZS. Takšen ukrep bi močno izboljšal trenutni položaj (ZZZS krije bolniško nadomestilo šele z 31. dnem). Zavzemamo se tudi za močnejšo poklicno regulacijo, saj bi tako dvignili kakovost storitev vodenja, hkrati pa bi okrepili položaj turističnih vodnikov.

Socialni demokrati: V primeru turističnih vodnikov, ki delo opravljajo samostojno, glede na naravo dela tega ni moč opravljati v okviru pogodbe o zaposlitvi. Menimo, da tudi osebno dopolnilno delo ni primeren institut, saj delavci turističnemu vodniku ne zagotavlja ustrezne socialne varnosti. V primeru turističnih vodnikov, ki delo opravljajo samostojno, pa tudi v nekaterih drugih primerih dela (prevajalcev, lektorjev, oblikovalcev, novinarjev, arhitektov in drugih podobnih poklicev (ne gre za delavce v prikritih delovnih razmerjih)), gre za posebno naravo dela, ki jo bo potrebno posebej statusno urediti z vidika ekonomske, pravne in socialne varnosti, ob tem pa zagotoviti, da ta oblika dela ne bo uporabljena kot nadomestilo pogodbe o zaposlitvi v primerih, ko so podani elementi delovnega razmerja.

Nova Slovenija: Status turističnih vodnikov je potrebno rešiti celovito, sistemsko, z dogovorom na ravni panoge (v socialnem dialogu).

Pirati: Problematiko prekarstva, dela na črno in sive ekonomije je potrebno obravnavati celovito. Potrebno je postaviti regulativno okolje, ki bo omogočal lažjo registracijo dejavnosti, ki bi morala biti tudi v interesu tistega, ki dela opravlja (predvsem iz razlogov varstva pravic in odgovornosti). Zavzemali se bomo za minimalno, učinkovito in dosledno regulacijo, hitre administrativne postopke ter stabilno in predvidljivo poslovno okolje, ki so pogoj za uspešno gospodarstvo in razvoj novih poslovnih modelov. Na strani davčne politike je potrebno postaviti cilj, ki mora biti zagotavljanje učinkovitega delovanja države, dostojnega življenja državljanov, socialne vključenosti in ugodnega okolja za uspešen razvoj gospodarstva. Temelj takšne davčne politike je vzpodbujanje davčne discipline ter učinkovito izvrševanje davčne zakonodaje, kar bo znižalo visoke davčne obremenitve, ki so posledica slabega davčnega izplena. Po drugi strani pa je potrebno povečati pristojnosti in zagotoviti avtonomnost inšpekcij, ki opravljajo svoje naloge na podlagi jasno zapisane zakonodaje. To bomo dosegli s spremembami Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Inšpekcije, ki so zdaj podrejene posameznim ministrstvom, bomo centralizirali in podredili neposredno vladi. S tem bomo zmanjšali korupcijska tveganja in strankarsko kadrovanje. S pomočjo digitaliziranih in avtomatiziranih procesov je mogoče predlagane rešitve vpeljati v roku enega leta.

Slovenska nacionalna stranka: V strategiji turizma nameniti poglavje tej tematiki, ki naj bo pripravljena v sodelovanu s prizadetimi.

Solidarnost: Ena od rešitev je spodbujanje kooperativ turističnih vodnikov. Druga rešitev je vrnitev možnosti, ki jo je omogočala nekdanja zakonodaja (osebno dopolnilno delo). Uravnilovka zagotovo ni rešitev.

Stranka Alenke Bratušek: Razumemo, da je delo v turizmu zahtevno delo, še dodatno težko je delo zaradi nihanja obsega dela med letom. Verjetno bodo tudi turističnim vodičem pomagali vsi ukrepi, ki ste jih našteli zgoraj – določitev najnižje urne postavke, določitev pravice do bolniške, spodbude za zaposlovanje delavcev namesto samo najemanja in podobno. V naši stranki bomo poskušali Slovenijo še dodatno promovirati kot izjemno destinacijo, ki jo popotniki lahko obiščejo vse leto, od česar bodo zagotovo nekaj imeli tudi turistični vodiči.

Stranka modernega centra: Zakon o spodbujanju razvoja turizma statusa turističnih vodnikov ne ureja. To pomeni, da lahko ti vodniki svoj poklic opravljajo s katerimkoli statusom, ki ga predvidevajo splošni predpisi (kot s.p., d.o.o., na temelju pogodbe o delu itd.). Na MGRT so pred časom podprli predlog, da bi lokalni turistični vodniki svoj poklic lahko (še naprej) opravljali kot osebno dopolnilno delo, vendar MDDSZ predloga ni upoštevalo. Za vse turistične vodnike taka rešitev niti ni sprejemljiva. Iskanje odgovora na to vprašanje oziroma pobudo sodi bolj na področje delovnopravne zakonodaje.

Združena desnica: Turistično vodenje turistov je specifična dejavnost. Težko in nekorektno bi bilo naštevanje predlogov, brez celovitega poznavanja te problematike. Glede te problematike bo vsekakor potrebno večje sodelovanje z Društvom turističnih delavcev in Sindikatom Prekarcev, zagovarjanje njihovih stališč in pomoč pri iskanju ustreznih rešitev. V delovnopravni zakonodaji  bodo potrebne določene dopolnitve, da se omeji prekarno delo.

Zedinjena Slovenija: O tem se bomo najprej pogovorili s tistimi, ki jih problematika konkretno zadeva, nato pa skupaj z njimi pripravili ustrezne rešitve.

Združena levica in Sloga: Rešitve so lahko različne, vendar je za ureditev te problematike potrebno najprej stopiti v stik s turističnimi vodniki, ki težave najbolj poznajo. Le v dogovoru z njimi je možno najti ustrezne rešitve. Na hitro pa lahko rečemo le, turistični vodniki morajo imeti ustrezno izobrazbo in licenco za opravljanje dejavnosti, saj le tako lahko zagotovimo ustrezno kvaliteto tega dela turistične ponudbe. Kvaliteto pa je potrebno plačati, kar se lahko naredi z določitvijo minimalne urne postavke. Podjetje, ki opravlja storitev na področju turizma, mora imeti zaposlene, ki imajo status stalno zaposlenih oseb (z vsemi obveznostmi in pravicami iz dela) vsaj v času turistične sezone.

Zeleni Slovenije: V priponki vam pošiljamo pripombe in predloge amandmajev glede ZSRT-1, ki bi jih v prihodnjem sklicu Državnega zbora RS tudi nemudoma predlagali.

Stranke, ki na naša vprašanja sploh niso odgovorile: Slovenska ljudska stranka, Lista Bojana Požarja in Stranka za zdravo družbo.

Stališče strank GAS, SDS in SSN je bilo zapisano za vseh 12 vprašanj, zato jih pri odgovorih na naslednja vprašanja ne bomo še enkrat navajali, njihovo stališče lahko preberete pri odgovoru na vprašanje o bolniških nadomestilih in pri odgovoru na vprašanje o sistemu javnega naročanja.